VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

brengen de wereld in beweging ...

Nieuwste blog:  Reflecting You

Even naar beneden scrollen voor alle BLOGS

 

  Mijn nieuwste Album | My recent Album

 

 

are setting the world in motion ...

Latest blog: Reflecting You

 

For up to date Blogs, scroll down ...


 


Ik bestel meteen het hele (e)boek


Ik download eerst graag GRATIS de eerste hoofdstukken als PDF

 

 Just for You

A song like Beethoven's "Für Elise", but this song is "Just for You"

Eind juli ook als audio beschikbaar op Spotify. 

Volg mijn BLOG, hieronder.

Just for You

Just for You (duet for flute and trumpet) on MuseScore or on YouTube

End of July also available as audio on Spotify. 

Follow my BLOG, below.
WOORDEN | WORDS
MUZIEK | MUSIC
BEELDEN | PICTURES
CONTACT
GASTENBOEK GUESTBOOK


*** nieuwe BLOGS hieronder | new BLOGS underneath ***

Meest recente 5 inzendingen

  • Streaming statistics
  • Reflecting You - mondiaal online
  • Ik componeer Reflections / I compose Reflections
  • Just for You - on Spotify
  • Wanneer wordt het Pinksteren - in mijn leven?

Archief

2023:januari
2022:maart | mei | juli | augustus | oktober
2021:november | december

Categorieën

10.08.2022

Ik componeer Reflections / I compose Reflections

(English below)
Mijn artistieke bio
De mens is een creatief wezen. Die creativiteit heeft hij als een gave ontvangen, om nieuwe dingen te scheppen, net zoals God dat deed en nog steeds doet in en om ons heen. Zo zijn wij beelddrager van de Schepper van hemel en aarde, met Liefde voor Zijn schepping. Beelddrager, als weerspiegeling van Zijn creativiteit.

Wij scheppen nieuwe realiteiten in meerdere dimensies, door middel van beelden, klanken en woorden. Dat zijn reflecties van wat er in ons leeft.
De mooiste reflectie is die van de liefde tussen man en vrouw, maar ook die is een weerspiegeling van de Liefde van God voor Zijn schepping, waarin Hij de mens als kroon op Zijn scheppingswerk bestempelde, die bedoeld was om Hem ook weer liefde terug te geven.

Mijn kunstuitingen spreken van die wederzijdse liefde tussen God en mens en tussen mensen onderling. Dat beeld van die drie-eenheid: God-man-vrouw, is mijn inspiratiebron tijdens veel van mijn werken.

Daarom noem ik mijn stukken: Reflecties, weerspiegelingen, Reflections.
Veel van mijn titels zijn daardoor op meerdere manieren te interpreteren, wat ik verder overlaat aan de luisteraar zelf.
In de interactie tussen God, man en vrouw zijn er altijd twee partijen die wederzijds geven en ontvangen. Wederzijdse bewondering, respect, aanmoediging, verlangen, liefde, scheppingskracht.
‘I want to be with You’, ‘Forever close to You’ zijn van die titels, die duidelijk aangeven hoe belangrijk die ander is en hoe krachtig en wederzijds dat verlangen is.

Reflecties, Reflections, Reflexionen noem ik ze dus. J.S.Bach noemde ze Inventionen, Inventions, Bedenksels van het muzikale brein.

Verder weerspiegelen mijn composities vaak mijn beleving en bewondering van de schepping, natuur en kosmos, waarin ik de grootheid van de Schepper bejubel.

Het is mijn nadrukkelijke wens dat door het delen van mijn werk met anderen, de zegen ervan zich mag vermenigvuldigen. 

NB:
Deze week heb ik mijn nieuwste productie ingestuurd naar mijn distributeur. Het nummer ‘You are My Favorite’ zal rond 5 september worden gereleaset op verschillende streaming sites, zoals Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, YouTube Music, AudioMack, en op Socials, zoals Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook en YouTube.
Ook probeer ik beter vindbaar te zijn voor de zoekmachines met mijn ‘artiestennaam’ WSJPIANO.
En als je mijn vorige productie nog eens wilt beluisteren, klik dan hier: ‘Just for You’.

English
My artistic bio
Man is a creative being. He has received that creativity as a gift, to create new things, just as God did and still does in and around us. In this way we are image bearers of the Creator of heaven and earth, with Love for His creation. Image carrier, as a reflection of His creativity.

We create new realities in multiple dimensions, through images, sounds and words. Those are reflections of what lives inside of us.
The most beautiful reflection is that of the love between man and woman, but that too is a reflection of the Love of God for His creation, in which He designated man as the crown on His work of creation, which was intended to also give love back to Him.

My artistic expressions speak of that mutual love between God and man and between people themselves. That image of that trinity: God-man-woman, is my source of inspiration during many of my works.

That’s why I call my pieces: ‘reflecties’, reflections.
Many of my titles can therefore be interpreted in several ways, which I leave up to the listener himself.
In the interaction between God, man and woman, there are always two parties giving and receiving mutually. Mutual admiration, respect, encouragement, desire, love, creative power.
‘I want to be with You’, ‘Forever close to You’ are titles, which clearly show how important the other one is and how powerful and mutual that desire can be.

So, “Reflecties, Reflections, Reflexionen”, I call them, in Dutch, English and German.
J.S.Bach called them “Inventies, Inventions, Inventionen” of the musical brain.

Furthermore, my compositions often reflect my experience and admiration of creation, nature and cosmos, with which I sing of the greatness of the Creator.

It is my emphatic wish that by sharing my work with others, its blessing may multiply.

NB:
This week I submitted my latest production to my distributor. The song ‘You are My Favorite’ will be released around September 5 on various streaming sites, such as Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, YouTube Music, AudioMack, and on Socials, such as Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook and YouTube.
I also try to be found more easily by the search engines with my ’stage name’ WSJPIANO.
And if you like to hear my former production? Then click here: ‘Just for You’.

Admin - 20:39:55 @ Muziek | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments
E-mailen
Info
LinkedIn