VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

La Única

Ik schreef dit boek samen met mijn vrouw Agnes, die het plot bedacht, terwijl ik het verhaal verder heb uitgewerkt. Ik ben best wel een beetje trots op onze debuut roman/novelle, die vol zit met thema's en ervaringen die rechtstreeks uit ons eigen leven komen. Maar het moment van inspiratie was onze vakantie naar El Hierro, het kleinste bewoonde eiland van de Canarische Eilanden, totdat... La Única werd ontdekt.

Ga meteen naar de BESTEL-site   La Única

I co-wrote it with my wife Agnes, who devised the plot, while I continued to develop the story. I'm quite proud of our debut novel, which is full of themes and experiences that come straight from our own lives. But the moment of inspiration was our holiday to El Hierro, the smallest inhabited island of the Canary Islands, until... La Única was discovered.

Upto now, this book is only available in Dutch.

UITGEVEN van mijn boeken en muziek 

Voor een uitleg over de wijze van uitgeven: lees hier verder...

BIOGRAFIE (citaat uit Binnenstebuiten)

Onze verhuizing in 1963 van Haarlem naar Roden (Drenthe), van stad naar dorp, was voor mij een ware ramp. Ik was negen jaar en raakte al mijn vriendjes in Haarlem kwijt. Ik kreeg geen aansluiting bij mijn leeftijdgenootjes in onze nieuwe woonplaats. Ik verstond ze niet omdat zij dialect spraken en ik weigerde om me daaraan aan te passen. De hoofdonderwijzer van de lagere school gaf mij altijd de beurt als het ging over het gebruik van de werkwoorden liggen-en-leggen en kunnen-en-kennen, want... "Haarlemmers maken daar altijd fouten tegen," zo zei hij. Tja, misschien wel de Haarlemse dialectsprekers, maar ik dus niet. - einde citaat -

Je kunt meer lezen over talen in mijn autobiografie 'Binnenstebuiten'.

PUBLISHING my books  and music

For an explaination about the way of publishing: click here...

BIOGRAPHY (quote from my autobiography)

Our move in 1963 from Haarlem to Roden (Drenthe), from city to village, was a real disaster for me. I was nine years old and lost all my friends in Haarlem. I did not connect with my peers at our new spot. I didn't understand them because they spoke a dialect and I refused to adapt to that. The primary school headmaster always gave me a go when it came to using the verbs lie-and-lay, because… "Haarlemmers always make mistakes against that," he said. Well, maybe the Haarlem dialect speakers do so, but not me.
- end of quote -

You can read more about languages in my autobiography 'Binnenstebuiten'.

Taal werd dus een barrière in plaats van een brug en mijn identiteit werd mijn isolement. Dat zou een oorzaak kunnen zijn, dat ik me op de muziek heb gestort. Wie weet... 

So language became a barrier instead of a bridge and my identity became my isolation. That could be the reason that I threw myself into music. Who knows...

Ik houd dus van schrijven. Tot nu toe schreef ik meestal gedichten en artikelen om mijn gedachten aan het papier toe te vertrouwen, maar sinds 2013 ben ik boeken gaan schrijven. Het ene boek is het rijk met foto's geïllustreerde verhaal over La Única, waarover je meer kunt lezen als je op deze link klikt.


So I like to write. Until now I mostly wrote poems and articles to commit my thoughts to the paper, but since 2013 I started writing books. One book that will finally be published (in 2022), is the richly illustrated story about La Única, about which you can read more if you click on this link.
Upto now, the book is written in Dutch.


Mijn andere boek werd mijn autobiografie 'Binnenstebuiten', rijk geïllustreerd met ervaringen uit mijn leven, waarover je meer kunt lezen als je op deze link klikt.

My other book became my autobiography 'Binnenstebuiten', richly illustrated with experiences from my life, about which you can read more if you click on this link.
Upto now, these books are written in Dutch.


E-mailen
Info
LinkedIn