VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

Ik wil delen wat ik heb ontvangen,

zodat dat zich weer kan vermenigvuldigen

I want to share what I received,

because sharing is multiplying


IK BEN... Wiebe Glastra

(English below)

, getrouwd met Agnes, we hebben vier getrouwde kinderen, zeven kleinkinderen, een 'pleegzoon' en een toypoedel.
Inmiddels gepensioneerd, ben ik in chronologische volgorde door het leven getrokken als: PABO-student en student theologie -beide met specialisatie muziek-, kerkelijk muziekleider, pr-functionaris, donateurs- en fondsenwerver, applicatie- en databasebeheerder ter ondersteuning van de fondsenwerving en nu...
ben ik weer terug aan de tekentafel: het scheppen met woorden, muziek en beelden! Dat betekent componeren van muziek en schrijven van gedichten en liederen, ideeën, gedachten, verhalen, fiction en waargebeurde, en fotograferen.

Lees meer onder het menu-item Woorden, o.a. een stukje uit onze debuutroman 'La Única' en een inleiding op mijn autobiografie 'Binnenstebuiten'.

Over mijn muzikale uitingen vind je onder het menu-item Muziek bijvoorbeeld mijn muzikale loopbaan verder uitgewerkt.
Voor een stukje van mijn artistieke bio kan je naar mijn blog over Reflections gaan.

Vandaag de dag worden mijn muzikale uitingen, meestal improvisaties op de piano, vaak gekarakteriseerd als Einoudi-achtig, maar het is aan jou hoe jij ze zou willen beschrijven.

Toch zal menigeen zich verbazen over mijn nieuwe inzichten en uitingen op het muzikale smallekoord van een x-aantal balken met 5 lijntjes en met heel veel zwarte en witte bolletjes.

De ontdekking van een muziek-schrijf-programma als MuseScore helpt mij om al mijn improvisaties van de afgelopen jaren, plus nieuwe stukken uit te werken tot bladmuziek.

Mijn droom was en mijn wens is om al mijn muziek toegankelijk te maken voor luisteraar en pianist, door het op schrift te zetten, notenschrift, rechtstreeks vanuit de digitale opnames van improvisaties. Vervolgens wil ik dit beschikbaar stellen voor een breed publiek, zodat deze klanken nooit meer verloren gaan, maar ook later nog tot nieuw leven mogen komen. En door MuseScore is voor mij de orkestrale verbreding van mijn muziek mogelijk geworden. Kijk en luister maar, als je op de startknop ► van een muziekstuk klikt.

Ik hoop met deze site een inspiratie te zijn voor jong en oud, en een stimulans voor jou als je nog niet weet wat je met al die vrijetijd aanmoet, die je denkt te krijgen na je pensionering. Maak van je hobby je levenslust, dan zullen nog veel mensen van je genieten, en jij van het leven.

Mijn internet-handtekening is vanaf nu #wsjpiano

OVER MIJN DROOM

Het is mijn verlangen om een sponsoring budget te genereren met de verkoop van mijn boeken, muziek en foto's, waarmee ik o.a. bepaalde goede doelen kan gaan ondersteunen.

I AM... Wiebe Glastra

, married to Agnes, having four married children, six grandchildren, a 'foster son' and a toypoodle.
Nowadays I am retired, but went through life in chronological order as: student to be a primary school teacher and theology student -both with specialization music-, church music leader, public relations officer, fundraiser, application and database manager to support the fundraising and now ...
I'm back to the drawing table: creating with words, music and pictures! That is composing music and writing poems and songs, ideas, thoughts, fiction and true stories, and photography.

You can read more about the latter under the menu item Words. Including an excerpt from our debut novel 'La Única' and an introduction to my autobiography 'Binnenstebuiten'/'Inside out'.

About my musical expressions you can read for example about my musical career. You will find it under the menu item Music.
For a blog about some of my artistic bio you might click here.

Nowadays my musical expressions – mostly improvisations on the piano – are often characterized as Einoudi-esque, but it's upto you how you want to describe them.

Yet many of you will be amazed at my new insights and expressions on the musical narrow chord of an x ​​number of bars with 5 lines and a lot of black and white balls.

The discovery of a music writing program like MuseScore helps me to transcribe all my improvisations from the past years and newly made, into sheet music.

My dream was and my wish is, to make all my music accessible to listener and pianist, by putting it in ‘on paper’, in musical notation, directly from the digital recordings of my improvisations. Then I want to make this available to a wide audience, so that these sounds never get lost, but can also come to new life later. And because of MuseScore, the orchestral broadening of my music has become possible for me. Watch and listen when you click on the start button ► of a piece of music.

I hope this site will be an inspiration for young and old, and an incentive for you, if you do not yet know what to do with all that free time that you think you will get after your retirement. Make your hobby your zest for life, then many people will enjoy you, and you will enjoy life.

My internet signature is from now on #wsjpiano

ABOUT MY DREAM

It is my desire to be able to generate a sponsoring budget, by selling my books, music and photos with which I can support certain charities, and other things.

The first project I want to bring to the attention is https://www.twr.nl/project/jurgen-dien-boontje/ in which my brother-in-law Jurgen Boontje and his wife Dientje are involved. The work of TWR (formerly Trans World Radio) aims to spread the good news of the Bible worldwide via the ether and the internet. Jurgen is a professional technician who will be able to do a lot for the organization. So I recommand this project to be supported

E-mailen
Info
LinkedIn